Copyright & disclaimer


Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem stránek a jejich obsahu s doménovými adresami uvedenými výše jsou obchodní společnosti skupiny Laurens, které jsou oprávněny v souladu s právními předpisy k jejich šíření. Společnosti patřící do skupiny LAURENS jsou:

 • Laurens Czech Republic spol., s r.o.
 • Laurens Radiátory s.r.o.
 • Laurens Germany GmbH
 • Laurens Belgium bvba

Umístění obsahu stránek, omezení, užívání a distribuce

Obsah stránek LAURENS je provozován na serverech umístěných v České Republice a není určen k užívání a/nebo distribuci jakoukoliv osobou, která má sídlo, bydliště nebo je rezidentem jakéhokoliv státu nebo která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a/nebo distribuci obsahu nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.


Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití stránek LAURENS nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je možné jen s písemným souhlasem provozovatele a v těchto případech vždy musí být stránky LAURENS uvedeny jako zdroj. Bez souhlasu a uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách LAURENS, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek LAURENS. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společností skupiny Laurens a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu stránek LAURENS.


Obsah stránek Laurens

 • Veškerý obsah stránek LAURENS má pouze informativní charakter. Obsah stránek LAURENS je tvořen ze zdrojů, které společnosti skupiny Laurens považují za spolehlivé. Společnosti skupiny Laurens neodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.
 • Obsah stránek LAURENS je průběžně rozšiřován, obnovován a upravován. Informace a data nebo jiná sdělení uveřejněná na stránkách LAURENS musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich uveřejnění.
 • Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na Stránkách LAURENS nemá povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany společnosti LAURENS ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě.
 • Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah stránek LAURENS povahu internetového obchodu a slouží pouze jako pomocný nástroj pro ucelení přehledu o produktech skupiny Laurens. V žádném případě stránky LAURENS nepodněcují návrhy na uzavření smluv nebo k zahájení jakékoliv transakce.
 • Společnosti skupiny Laurens si vyhrazují právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu stránek LAURENS

Vyloučení odpovědnosti a záruk

 • Každý uživatel užívá stránky LAURENS na vlastní riziko.
 • Společnosti skupiny LAURENS neodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek LAURENS.
 • Společnosti skupiny LAURENS dále neodpovídají za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním stránek LAURENS a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.
 • Společnosti skupiny LAURENS nezaručují možnost připojení a bezchybné fungování stránek LAURENS a neodpovídají za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Odkazy a propojení s jinými webovými stránkami

 • Společnosti skupiny LAURENS neodpovídají za obsahy www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím stránek LAURENS, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 • Společnosti skupiny LAURENS neodpovídají za obsahy www stránek, ze kterých je možné se připojit na stránky LAURENS, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.